Få ordning på företagets ventilation

För din personals välbefinnande är bra och frisk luft avgörande. Luftens kvalitet påverkar de anställda och deras kapacitet när de befinner sig inomhus. Fastighetens ventilationsanläggning bör vara behovsanpassad efter lokalernas storlek, verksamhetens art och antalet anställda.

Lagar och regler för inomhusmiljön

Arbetsmiljöverket utfärdar föreskrifter gällande inomhusmiljön angående luft och ventilation. Exempel på detta är bland annat arbetsplatsens utformning, hygieniska gränsvärden och kemiska arbetsmiljörisker.

Gör en luftkvalitetsmätning

Med en kontroll av inomhusklimatet får du ett bra underlag inför en eventuell förbättring av ventilationen. Olika delar av företaget kan dessutom ha varierande behov av ventilation. Till exempel ett konferensrum utsätts för mer föroreningar på grund av möten och aktiviteter i rummet än ett vanligt kontorsrum. Med god inomhusmiljö kan du således undvika att din personal får huvudvärk, torra slemhinnor, koncentrationssvårigheter, med mera.

Obligatorisk kontroll av ventilationssystemet

Med jämna mellanrum (3-6 år) ska du se till att utföra en OVK besiktning av fastigheten. OVK står för obligatorisk ventilationskontroll. Den sker av certifierade besiktningsmän som dokumenterar eventuella brister. Du kan läsa mer på den här sidan för ytterligare information angående mätning, besiktning och i förlängningen en förbättrad inomhusmiljö. De utför även tjänster som projektering, upphandling och rådgivning för en mer hälsosam arbetsplats. Som arbetsgivare är det ditt ansvar att din personal har en sund arbetsmiljö.